CAMP


Preise:

Wohnmobile pro nacht nok; 200,-/ euro; 20,-

Strohm pro nacht nok; 50,-/ euro; 5,-

Zelt grundpreis nok; 200,-/ euro; 20,-

Dusche nok; 20,-/ euro; 2,-

Ruderboote ab nok 50,-/ euro; 5,-